Готовое ООО

Как приобрести ООО максимально быстро, экономично, с необходимыми гарантиями и дополнительной поддержкой?

Подробнее ...

Регистрация ООО

Какой минимальный срок регистрации ООО? Что необходимо для начала процедуры регистрации?

Подробнее ...

Giải thể công ty TNHH

Một trong số các dạng hoạt động cơ bản của công ty chúng tôi là hỗ trợ quá trình giải thể các tổ chức.

Chúng tôi xin giới thiệu một số cách thức giải thể doanh nghiệp:

1. Giải thể doanh nghiệp bằng cách thay thế các sáng lập viên, tổng giám đốc và kế toán trưởng.

Thời hạn giải thể theo cách thức này là 10 ngày làm việc.

Giải thể một pháp nhân được thực hiện bằng cách tiến hành đăng ký những thay đổi thông tin về tổng giám đốc, các sáng lập viên, kế toán trưởng qua Ban thanh tra thuộc Cơ quan thuế Liên bang Nga. Quyền và nghĩa vụ của các sáng lập viên được chuyển sang cho các sáng lập viên mới, chỉ định tổng giám đốc mới, kế toán trưởng (có thể mời các giám đốc, các sáng lập viên của chúng tôi đên ký hợp đồng nhượng lại hoặc bán lại phần vốn góp của doanh nghiệp bạn). Theo luật liên bang Nga, chịu trách nhiệm về hoạt động tài chính của pháp nhân là tổng giám đốc, kế toán trưởng và sáng lập viên.

Sau khi đăng ký những thay đổi nội dung trong các giấy tờ thành lập, mọi nghĩa vụ của doanh nghiệp của bạn được chuyển sang cho các sáng lập viên và các cán bộ lãnh đạo mới. Bản thân doanh nghiệp không bị xóa tên trong Danh sách các pháp nhân đăng ký với nhà nước. Doanh nghiệp vẫn tồn tại như trước, nhưng bạn không có quan hệ gì với hoạt động của doanh nghiệp.

Cách thức giải thể này không miễn trừ ban lãnh đạo khỏi các trách nhiệm nếu có vi phạm pháp luật xảy ra trước khi tiến hành những thay đổi nói trên trong công ty của bạn.

2. Giải thể doanh nghiệp bằng cách tổ chức lại doanh nghiệp (hợp nhất, liên kết, chia tách)

Quá trình tiến hành tổ chức lại mất từ 3 tháng trở lên.

Một trong số các cách thức giải thể doanh nghiệp phổ biến bao gồm việc chấm dứt hoàn toàn hoạt động doanh nghiệp của bạn có giấy chứng nhận của Ban thanh tra thuộc Cơ quan Thuế Liên bang Nga, nơi tiến hành trực tiếp việc tổ chức lại doanh nghiệp; nhận giấy thông báo về xóa bỏ việc tính thuế, cũng như mọi giấy tờ có tính pháp lý về chuyển giao quyền và nghĩa vụ của tổ chức của bạn dưới dạng hợp nhất, liên kết hoặc chia tách.

Cách thức giải thể này xóa bỏ doanh nghiệp của bạn khỏi Danh sách các pháp nhân đăng ký với nhà nước và chấm dứt hoàn toàn hoạt động doanh nghiệp của bạn.

Giá tiền?

Giá giải thể bằng cách thay thế các thành viên và tổng giám đốc – 20.000 RUB.

Giá giải thể bằng cách tổ chức lại (liên kết, hợp nhất):

  • hai thay thế một – 65 000 RUB
  • một thay thế một – 80 000 RUB.

Cần phải lưu ý gì…

Các giấy tờ và thông tin cần thiết để giải thể bằng cách thay thế sáng lập viên và tổng giám đốc:

- giấy chứng nhận đăng ký pháp nhân;

- giấy chứng nhận thay đổi và các thay đổi (nếu có);

- điều lệ;

- thỏa thuận thành lập;

- các quyết định (biên bản) về thành lập doanh nghiệp;

- các quyết định (biên bản) về bổ nhiệm giám đốc (người giám cuối cùng);

- các mã số của Ủy ban thống kê nhà nước;

- thư thông tin / giấy chứng nhận của Ban thanh tra thuộc Cơ quan thuế Liên bang Nga về đăng ký thuế;

- thông báo từ Quỹ hưu trí, Quỹ bảo hiểm y tế bắt buộc, Quỹ bảo hiểm xã hội, luật liên bang về đăng ký thuế;

- con dấu.

Các giấy tờ và thông tin cần thiết để giải thể bằng cách tổ chức lại:

- giấy chứng nhận đăng ký pháp nhân;

- giấy chứng nhận thay đổi và các thay đổi (nếu có);

- điều lệ;

- thỏa thuận thành lập;

- các quyết định (biên bản) về thành lập doanh nghiệp;

- các quyết định (biên bản) về bổ nhiệm giám đốc (người giám đốc cuối cùng);

- các mã số của Ủy ban thống kê nhà nước;

- thư thông tin / giấy chứng nhận của Ban thanh tra thuộc Cơ quan thuế Liên bang Nga về đăng ký thuế;

- thông báo từ Quỹ hưu trí, Quỹ bảo hiểm y tế bắt buộc, Quỹ bảo hiểm xã hội, luật liên bang về đăng ký thuế;

- bản cân đối tính đến ngày báo cáo cuối cùng có dấu xác nhận của Ban thanh tra thuộc Cơ quan thuế Liên bang Nga;

- con dấu;

- giấy chứng nhận của Quỹ hưu trí.

Giải thể công ty TNHH như thế nào?

Để thuận tiện cho bạn, chúng tôi đã đơn giản hóa đến mức tối đa mọi thủ tục. Ngay lúc này bạn có thể:

- gọi điện cho chúng tôi và có được mọi tư vấn cần thiết theo số điện thoại: (495) 227-4-227 và (495) 227-9-227

- tới văn phòng chúng tôi vào thời điểm thích hợp đối với bạn từ 10h00 đến 18h00 theo địa chỉ: 105613 Moscow, Izmailovskoye Shosse, 71 k. 2 "B", of. 361

(bến metro Partizanskaya, khách sạn “Izmailovo”, k. “Beta”)


Николай Иванович Синюков - жд грузовые перевозки - поиск по сайту грузовые перевозки. со скидкой